Integrale zorgaanpak effectief voor patiënten met chronische gewrichtsklachten

Een integrale zorgaanpak, waarin ruimte is voor het bespreken en volgen van complementaire behandelingen naast reguliere zorg, leidt tot een significante verbetering van het lichamelijk functioneren bij patiënten met chronische gewrichtsklachten. Dit blijkt uit onderzoek onder deze doelgroep, uitgevoerd vanuit het project Proeftuin Integrative Medicine. Daarnaast hebben zorgverzekeraars, patiënten, complementaire behandelaars en huisartsen gezamenlijk aanbevelingen geformuleerd voor het effectief en veilig inzetten van complementaire en alternatieve (of CAM-)behandelwijzen in de Nederlandse gezondheidszorg.

Beter lichamelijk functioneren en vitaliteit
Bijna 100 patiënten die lijden aan chronische pijn aan het bewegingsapparaat en 13 huisartsenpraktijken uit de regio’s Amsterdam en Groningen hebben deelgenomen aan het onderzoek. De ene helft van de patiënten heeft de optie van complementaire behandelingen besproken met de huisarts en een passende behandeling gevolgd bij een complementaire (of CAM-) behandelaar. De patiënten uit de controlegroep bleven bij hun eerdere reguliere behandeling. Ondanks een lager aantal deelnemers dan gepland konden onderzoekers van het Louis Bolk Instituut een aantal significante verschillen constateren tussen beide groepen. Bij de groep met complementaire behandeling bleek de kwaliteit van leven verbeterd te zijn: dankzij de integrale zorgaanpak scoorden bij hen lichamelijk functioneren en vitaliteit significant beter dan bij de controlegroep. De meest toegepaste complementaire behandelingen waren acupunctuur en osteopathie.

Doel en opzet van het onderzoek
Het onderzoek Proeftuin Integrative Medicine (2011-2015) had ten eerste tot doel regulier werkende huisartsen een gestructureerde gespreksleidraad te bieden voor het bespreken van complementaire behandelwijzen bij patiënten die aan chronische gewrichtspijn lijden. Uit eerder onderzoek is namelijk bekend dat een aantal chronische patiënten hun toevlucht neemt tot dergelijke behandelingen, zonder dit met de huisarts te bespreken. Met zogenoemde ‘evidence-cards’ konden huisartsen adviseren over wetenschappelijk verantwoorde behandelwijzen, en met ‘social-cards’ kon een betrouwbare acupuncturist of osteopaat gevonden worden. Huisartsen gaven aan dat de gespreksleidraad nuttig was. Het tweede doel was meten of de aanvullende behandeling zou leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven bij patiënten.

Vervolgonderzoek nodig
De onderzoekers vinden vervolgonderzoek op zijn plaats, om te achterhalen of de geconstateerde verbetering te danken is aan de therapie, of aan de hernieuwde aandacht voor de klachten van de patiënt.

Meer samenwerking nodig tussen huisarts en complementaire behandelaar
Tijdens de afsluitende projectbijeenkomst eind september in Amsterdam hebben afgevaardigden van de gehele zorgketen, van zorgverzekeraars, CAM-behandelaars, huisartsen tot patiënten, aanbevelingen geformuleerd voor betere geïntegreerde zorg in Nederland. Zo pleitten zij voor meer samenwerking tussen complementair en regulier werkende medische professionals. Ook bijscholing is een aandachtspunt: zowel voor huisartsen, zodat zij vertrouwd raken met complementaire behandelwijzen, als voor complementair behandelaars, zodat zij behandelresultaten beter terugkoppelen aan de huisarts.

Meer informatie
De samenvatting met conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek is te downloaden. Het onderzoeksproject is gefinancierd vanuit het Fonds PGO en uitgevoerd door vertegenwoordigers van het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg (PPCG), het Van Praag Instituut, Zorgbelang Groningen en het Louis Bolk Instituut. De onderzoeksresultaten publiceert het Louis Bolk Instituut in de loop van 2016 in wetenschappelijke tijdschriften.

 

Over het Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut uit Driebergen is een internationaal onafhankelijk kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van EZ, gezondheidsfondsen, patiëntenverenigingen, provincies, waterschappen, natuurbeheerders organisaties en het bedrijfsleven en productschappen. Opdrachtgevers waarderen onze integrale visie op duurzame landbouw, voeding en gezondheid en ons vermogen om praktische kennis en adviezen te bieden die leiden tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem.
Kijk voor meer informatie over andere actuele projecten op www.louisbolk.nl/projecten.

 

27 oktober 2015